De omgang tussen instructeurs/trainers van de ScubaDoe en/of 1* junior opleidingen laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp of ter voorkoming van bijvoorbeeld verdrinking of een andere onveilige situatie dan wel noodzakelijk is voor de handhaving van de orde en veiligheid. Niettemin verdient het aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van instructeurs/trainers in concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel hiervan is om alle betrokken personen te beschermen en het publieke vertrouwen in de duikvereniging te handhaven.

Deze gedragsregels zijn bedoeld als richtlijn voor correct gedrag van instructeurs/trainers ScubaDoe en/of 1* junior opleidingen. De verschillende voorbeelden van ongewenst gedrag die in de gedragscode worden genoemd zijn derhalve niet limitatief of statisch.

Instructeurs/trainers:
Onder instructeurs/trainers wordt in de gedragscode verstaan een natuurlijk persoon die vrijwilligers werk verricht met betrekking tot lesgeven en ondersteuning voor de ScubaDoe en/of 1* junior opleiding binnen de Almelose Onderwatersportvereniging Aragosta.

ScubaDoe leerlingen:
Onder ScubaDoe leerlingen wordt verstaan alle kinderen die een duik- of snorkelopleiding volgen binnen de Almelose Onderwatersportvereniging Aragosta. De leeftijd ligt vanaf 10 tot 14 jaar.

1* junior leerlingen:
Onder 1* junior leerlingen wordt verstaan alle kinderen die een duikopleiding volgen binnen de Almelose Onderwatersportvereniging Aragosta. De leeftijd ligt vanaf 12 tot 14 jaar.

Instructeurs/trainers werkende met de kinderen die de ScubaDoe en/of 1* junior opleiding volgen bij de Almelose Onderwatersportvereniging Aragosta:

 1. Streven ernaar hun functie zo goed mogelijk uit te oefenen en nemen daarbij de opvattingen en standpunten zoals vastgelegd in de NOB-visie op leren en opleiden als referentiekader.
 2. Nemen hun eigen verantwoordelijkheid voor de uitoefening van het duikinstructeurschap en medewerkerschap binnen de geldende regelingen van de Almelose Onderwatersportvereniging Aragosta.
 3. Zijn verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling van zijn/haar professionaliteit; ook op het gebied van sociale omgang en correcte communicatie met bezoekers, ouders en kinderen, zoals aangegeven door de NOB.
 4. Instructeurs onderhouden contacten met collega's binnen de duikvereniging en/of de NOB.
 5. Zijn zich voortdurend bewust van de voorbeeldfuncties die men heeft binnen de vereniging met betrekking tot het (verbaal)optreden en nauwgezetheid.
 6. Respecteren de leerling(en) en diens persoonlijke levenssfeer en houdt rekening met diens levensbeschouwelijke en culturele identiteit. Leerlingen worden aangesproken bij hun naam en beslist niet op uiterlijke kenmerken of specifieke gedragingen.
 7. Discrimineren niemand vanwege leeftijd, geslacht, huidskleur, ras, seksuele geaardheid, beroep, mentale toestand of handicap, religie of politieke overtuiging.
 8. Onthouden zich van uitlatingen en gedragingen met een discriminerend of anderszins beledigend karakter, evenals van uitlatingen en gedragingen waarvan zij behoren te weten dat deze voor een derde schadelijk kan zijn.
 9. Gaat professioneel om met het overwicht dat voortvloeit uit de positie als duikinstructeur/trainer ScubaDoe en/ of 1* junior opleiding.
 10. Toont betrokkenheid met de leerling en bewaart daarbij professionele distantie.
 11. Onthoud zich van elke vorm van seksueel machtsmisbruik, seksuele intimidatie of seksueel getinte verbale uitingen of toespelingen tegenover de leerling of anderen binnen zijn (les)omgeving. Seksuele handelingen en seksuele relaties zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 12. Zorgen ervoor dat noodzakelijk lichamelijk contact functioneel is en niet misverstaan kan worden. Als de situatie daartoe noopt, zijn meelevende, bemoedigende of troostende aanrakingen als uitingen van emoties zeker geoorloofd. Zorgvuldigheid is hierbij geboden, want niet elke leerling stelt aanrakingen op prijs.
 13. Verstrekt eerlijke en ter zake doende informatie over prestaties en (bewegings)gedragingen aan leerlingen, ouders of verzorgers, verenigingsbestuur en collega’s via woord, gebaar, schrift en/of elektronische middelen.
 14. Behandelt vertrouwelijke informatie over leerlingen als zodanig. Handelt in probleemsituaties volgens de op de duikvereniging geldende procedures.
 15. Dragen zorg voor een aangename, werkbare, open en vertrouwensvolle sfeer tijdens lessen, trainingen en besprekingen en laten na wat daarmede in strijd kan zijn.
 16. Sporen de leerling(en) aan zich overeenkomstig de regels van de NOB te gedragen en op respectvolle wijze om te gaan met andere leerlingen, mededuikers en het onderwatermilieu.
 17. Doen zijn/haar werk als lid van een team, in een collegiale verantwoordelijkheid.
 18. Ziet erop toe dat collega’s zich aan de gedragscode houden. Spreekt in voorkomende gevallen collega’s aan op ongewenste omgangsvormen en indien mogelijk de hoofdtrainer, welke zich in ongewenste situaties zich kan wenden tot het bestuur.
 19. Realiseren zich te allen tijden dat bepaalde situaties en/of handelingen door bezoekers of ouders/voogd kunnen worden ervaren als (seksuele) intimidatie, dan wel kunnen leiden tot beschuldigingen van ongewenst gedrag.
 20. Vermijdt 1 op 1 situaties met bezoekers in afgesloten ruimte, tenzij dit uit oogpunt van veiligheid en/of gezondheid noodzakelijk is, zoals in het geval EHBO moet worden verleend, levensreddende handelingen moeten worden verricht of het zwembad vanwege calamiteiten moet worden ontruimd. Een dergelijke situatie wordt altijd aan de hoofdtrainer / aanwezige instructeur gemeld.
 21. Geven duidelijk zijn/haar grens aan (met de gedragscode en wetgeving als referentie) als een ScubaDoe en/of 1* junior lid aandringt op intimiteit; dat geldt ook indien via elektronische communicatiemiddelen op intimiteit wordt aangedrongen.
 22. Respecteert de ScubaDoe en/of 1* junior leerling in blik, woord, gebaar en maakt van hem/haar geen beeldopnames, tenzij leerlingen en/of hun ouders/voogd zelf om het maken van beeldopnames verzoeken of toestemming geven aan de vereniging voor het maken van beeldopnamen en in dat geval op zodanige wijze dat de ScubaDoe en/of 1* junior leerling niet wordt aangetast in zijn waardigheid en de beeldopname niet als seksueel kan worden ervaren.
 23. Maken beslist geen misbruik van de machts- en afhankelijkheidsrelatie die voortvloeit uit zijn/haar functie.

{phocadownload view=file|id=5|text=Download hier de gedragscode instructeurs/trainers jeugdopleidingen|target=s}

Post- / bezoekadres

Badweg 24
7604 PN  Almelo
 
Routebeschrijving

clubgebouw osv aragosta

Contact

E: info@aragosta.nl
T: 06 - 14 15 03 74 (secretariaat)
WA: 06 - 23 94 57 10 (WhatsApp)

IBAN: NL31 INGB 0004484354
BIC: INGNL2A
KvK: 40075500
NOB: 221

Index | Cookies | Disclaimer

Het is vandaag woensdag 18 mei in het jaar 2022. - Onderwaterportvereniging Aragosta