Inleiding
Deze gedragscode geeft regels en aanbevelingen waaraan NOB-leden zich in hun onderwatersportpraktijk moeten houden. De gedragscode bestaat tevens uit richtlijnen waarmee seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag kunnen worden voorkomen. Ze geven de grenzen aan van handelen. Ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van NOB-kader én sporters (dus (jeugdige) duikers, vinzwemmers en onderwaterhockeyers) in concrete situaties. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiëren over het eigen handelen en dat van anderen in de sportomgeving.

De gedragscode is onderdeel van de NOB-reglementen en is derhalve van toepassing op alle NOB-leden. Voor duikopleidings- c.q. begeleidingssituaties is een aantal gedragsregels opgenomen die specifiek op NOB-kader van toepassing zijn.

Onder NOB-kader wordt in deze gedragscode verstaan: de begeleider.

Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woords begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainen, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook.
Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben.

Binnen het NOB-kader onderscheiden we

 • instruerend kader (duikinstructeurs, zwembadtrainers, Instructeur-trainers)
 • sporttechnisch kader (trainers c.q. coaches vinzwemmen / onderwaterhockey)
 • sportorganisatorisch kader (juryleden, scheidsrechters, wedstrijdorganisatie)
 • sportmedisch kader
 • bestuurlijk kader van de vereniging.

Reacties op deze gedragscode kunnen worden gemeld aan via het NOB-bondsbureau (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Zaken die tegen de gedragscode ingaan, kunnen gemeld worden aan de vertrouwenscontactpersoon van de NOB (dit is een hiervoor geïnstrueerde medewerker van het bondsbureau) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De vertrouwenscontactpersoon leidt de klacht door naar de juiste plek.

Gedragsregels

Racisme / discriminatie

 1. NOB-leden respecteren hun mede-sporter en diens persoonlijke levenssfeer en houden rekening met diens levensbeschouwelijke en culturele identiteit.

 2. NOB-leden discrimineren niemand vanwege leeftijd, geslacht, huidskleur, ras, seksuele geaardheid, beroep, mentale toestand of handicap, religie of politieke overtuiging.

 3. NOB-leden onthouden zich van uitlatingen en gedragingen met een discriminerend of anderszins beledigend karakter, alsmede van uitlatingen en gedragingen waarvan zij kunnen of behoren te weten dat deze voor een derde schadelijk zijn.

Sexuele intimidatie

 1. NOB-leden onderling dienen de grenzen van elkaar te respecteren en seksuele intimidatie te voorkomen. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als gedwongen of anderszins ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik.
  Deze gedragsregels geven daarbij richtlijnen aan, de grenzen van het handelen en de toetssteen voor het gedrag in concrete situaties.

 2. Indien een NOB-lid gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

Als hij grensoverschrijdend gedrag signaleert, moet hij maatregelen nemen. Hij moet:

 1. de desbetreffende persoon op zijn gedrag aanspreken;
 2. het bestuur van de vereniging of NOB inlichten;
 3. een officiële klacht indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 4. aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer!) indien een strafbaar feit is gepleegd volgens het wetboek van strafrecht.

(Duik)opleidingssituaties en begeleidingssituaties

 1. Instruerend kader van de NOB streeft ernaar zijn functie zo goed mogelijk uit te oefenen en neemt daarbij de opvattingen en standpunten van het instruerend kader zoals vastgelegd in de NOB-visie op leren en opleiden als referentiekader.

 2. NOB-kader neemt de grenzen van zijn professionele deskundigheid in acht. Is gehouden andere deskundigen in te schakelen wanneer aard en omvang van problemen zijn deskundigheid overstijgen.

 3. NOB-kader is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van zijn professionaliteit.

 4. NOB-kader is zich voortdurend bewust van zijn voorbeeldfunctie in optreden, taalgebruik en nauwgezetheid.
   
 5. NOB-kader spoort de sporter aan zich overeenkomstig de regels van de NOB te gedragen en op respectvolle wijze om te gaan met andere sporters, mededuikers en het onderwatermilieu.
   
 6. NOB-kader gaat professioneel om met het overwicht dat voortvloeit uit zijn positie ten opzichte van de sporter.
   
 7. NOB-kader toont betrokkenheid met de sporter en bewaart daarbij professionele distantie.
   
 8. Instruerend kader van de NOB verstrekt eerlijke en ter zake doende informatie over leerprestaties en (bewegings)gedragingen aan sporters, ouders of verzorgers, leiding duikschool/verenigingsbestuur en collega's.
   
 9. NOB-kader behandelt vertrouwelijke informatie over sporters als zodanig. Handelt in probleemsituaties volgens de op de duikvereniging / -school geldende procedures.
   
 10. NOB-kader draagt zorg voor een aangename, werkbare, open en vertrouwensvolle sfeer tijdens lessen/trainingen, wedstrijden en besprekingen en laat na wat daarmee in strijd kan zijn.

Sexuele intimidatie in relatie tot duikopleidings- c.q. begeleidingssituaties

 1. NOB-kader moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen een sporter zich veilig voelt (te bewegen).
   
 2. NOB-kader onthoudt zich ervan een sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke doel.
   
 3. NOB-kader onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een sporter.
   
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen NOB-kader en een jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
   
 5. NOB-kader mag een sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het bewust of onbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
   
 6. NOB-kader zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met een sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.
   
 7. NOB-kader heeft de plicht een sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
   
 8. NOB-kader zal een sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt NOB-kader geen financiële beloning of geschenken van een sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staat.
   
 9. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
   
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
   
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Meldpunt seksuele intimidatie en vertrouwenscontactpersoon
NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een structuur opgezet om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden.

Hiertoe behoort onder andere het Vertrouwenspunt Sport (0900-2025590) dat 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is en waar men terecht kan voor eerste opvang, vragen en advies aangaande seksuele intimidatie in de sport. Het Vertrouwenspunt Sport kan voor verder advies en ondersteuning bij incidenten doorverwijzen naar de NOC*NSF poule van professionele vertrouwenspersonen en adviseurs. Zij bieden regionaal ondersteuning en advies bij incidenten aan zowel slachtoffers, beschuldigden als sportorganisaties.

Binnen de NOB is een Vertrouwenscontactpersoon (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) het eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten. De Vertrouwenscontactpersoon verwijst door naar NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties als dit gewenst is.

{phocadownload view=file|id=69|target=s}

Post- / bezoekadres

Badweg 24
7604 PN  Almelo
 
Routebeschrijving

clubgebouw osv aragosta

Contact

E: info@aragosta.nl
T: 06 - 14 15 03 74 (secretariaat)
WA: 06 - 23 94 57 10 (WhatsApp)

IBAN: NL31 INGB 0004484354
BIC: INGNL2A
KvK: 40075500
NOB: 221

Index | Cookies | Disclaimer

Het is vandaag woensdag 18 mei in het jaar 2022. - Onderwaterportvereniging Aragosta